Toteutimme syksyllä 2019 yhdessä Aula Researchin kanssa tutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa. Tutkimuksessa selvitettiin muun muassa, millaisena investointikohteena päätöksentekijät ja talouden vaikuttajat näkevät Suomen ja miten he kokevat poliittisen riskin kehittyneen. 

Nyt jo neljännen kerran toteutetun kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaiset politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajat. Kokosimme tutkimuksen tuloksista kolme pääpointtia:

1. Kokemus lainsäädännön ennakoitavuudesta on parantunut viime vuosina.

Tutkimuksen mukaan politiikan ja elinkeinoelämän vaikuttajien kokemus lainsäädännön ennakoitavuudesta on viime vuosina parantunut. Kolme neljästä vastaajasta koki lainsäädännöllisen kehityksen ainakin jokseenkin ennakoitavana. Erityisesti elinkeinoelämän päättäjien näkökulmasta katsottuna poliittinen toimintaympäristö Suomessa näyttää muuttuneen aiempaa vakaampaan suuntaan. Kehitys ei kuitenkaan välttämättä johdu tilanteen parantumisesta Suomessa, vaan taustalla voi vaikuttaa myös kasvanut turbulenssi eurooppalaisessa ja globaalissa toimintaympäristössä.

2. Yli puolet elinkeinoelämän vaikuttajista kokee toimintaympäristön tukevan huonosti investointeja.

Investointien houkuttelemisen näkökulmasta toimintaympäristö ei ole ongelmaton. Vaikka kokemus lainsäädännön ennakoitavuudesta on parantunut, yli puolet elinkeinoelämän vaikuttajista kokee, että Suomen poliittinen ja lainsäädännöllinen toimintaympäristö tukee huonosti kansallista kilpailukykyä investointien näkökulmasta.

Elinkeinoelämän mukaan suurimmat haasteet Suomeen kohdistuville investoinneille ovat työvoimakustannusten taso, investointeihin liittyvä verotus ja työvoiman saatavuus. Poliitikot puolestaan painottavat haasteena erityisesti työvoiman saatavuutta ja Suomen maantieteellistä sijaintia.

Investointeihin liittyvät haasteet elävät ajassa ja kertovat myös selvityksen toteutusajankohdan taloudellisesta tilanteesta. Pitkän taantuman jälkeen osaajapula nousee nyt ensimmäistä kertaa keskeiseksi investointeja hidastavaksi tekijäksi.

3. Tulevaisuus huolestuttaa – yli 70 % vastaajista uskoo poliittisen riskin kasvavan tulevaisuudessa.

Samalla kun kokemus lainsäädännön ennakoitavuudesta on parantunut, on vastaajien huoli tulevaisuudesta kasvanut aiemmista mittauskerroista. Tutkimuksen mukaan elinkeinoelämän edustajista ja poliitikoista yli puolet näkee poliittisen riskin kasvaneen viimeisen viiden vuoden aikana ja uskoo sen myös kasvavan tulevaisuudessa. Elinkeinoelämä kokee poliittisen riskin tason Suomessa korkeampana kuin poliitikot.

Vastaajien kokemukset alleviivaavat vuoropuhelun tarvetta poliittisten päättäjien ja elinkeinoelämän välillä. Erityisesti investointien kannalta on tärkeää rakentaa luottamusta eri yhteiskunnan toimijoiden kesken.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena elinkeinoelämän (N=125) ja politiikan (N=74) vaikuttajille. Otos kerättiin 7.4.-28.8.2019 sähköisenä kyselynä ja puhelinhaastatteluin. Selvitykseen vastasi yhteensä 199 henkilöä. Tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2012, 2014 ja 2016.