Pride-kuukauden aikana moni yritys korostaa viestinnässään monimuotoisuutta edistäviä tekoja. Kokonaisvaltainen DE&I-työ on kuitenkin koko organisaatioon vaikuttavaa pitkän aikavälin toimintaa, jonka toteuttaminen vaatii strategista suunnittelua. Yrityksiltä odotetaan paitsi Pride-kuukauden kaltaisia kannanottoja, myös arkista käytännön työtä sen eteen, että jokaisella on kunnioitettu olo työyhteisössä ja asiakaskohtaamisissa. Suomessa systemaattinen monimuotoisuustyö on vielä monelle yritykselle vierasta, ja toimiva DE&I:n edistäminen voi tuoda etumatkaa maailman siirtyessä uuteen normiin.

DE&I (myös DEI, D&I) muodostuu sanoista Diversity, Equity ja Inclusion, joka kääntyy suomeksi muotoon monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio. DE&I voi vaikuttaa esimerkiksi yritysten viestinnässä käyttämään kieleen, markkinointikuvaston muodostamaan ihmiskuvaan ja digitaalisten palveluiden suunnitteluun saavutettavuuden varmistamiseksi. Käytännössä termi voi näkyä työyhteisöissä myös eriävien näkemysten arvostamisena tai siinä, että työtavat ovat muokattavissa työntekijöiden tarpeisiin sopiviksi.

Maailmanlaajuinen ilmiö kiristää niin kuluttajien kuin työntekijöiden vaatimuksia. Wunderman Thompsonin globaalin Inclusions’ Next Wave -tutkimuksen mukaan 75 % kuluttajista odottaa yritysten osallistuvan sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen ja 82 % pitää yritysten DE&I-toimia merkityksettömänä, jos toimintaa ei ole integroitu koko organisaation rakenteeseen. Kaksi kolmasosaa kuluttajista vastaa ostavansa todennäköisemmin niiltä brändeiltä, jotka nostavat esiin tasa-arvoon ja inkluusioon liittyviä teemoja. Monimuotoisuustekijöistä on tullut uusi normi erityisesti nuoremmille ikäryhmille, jotka odottavat monimuotoisuutta tukevaa toimintaa myös työnantajayrityksiltään.

Suomalaisyritysten monimuotoisuustyö on yhä epätasaista

Suomessa yritykset ovat laajasti alkaneet herätä uuteen DE&I-aikaan. FIBSin vuonna 2022 toteuttaman Monimuotoisuus ja inkluusio yrityksissä -tutkimuksen mukaan suurin osa yrityksistä on ottanut käyttöön monimuotoisuutta tukevia toimenpiteitä. Yleisimpiä suomalaisyritysten toteuttamia D&I-toimenpiteitä ovat henkilökunnan kouluttaminen epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta (71 %), esteettömyyden huomioiminen (66 %) ja selittämättömiin palkkaeroihin puuttuminen (63 %).

Monimuotoisuutta ja osallisuutta ei kuitenkaan vielä johdeta systemaattisesti. FIBSin tutkimukseen osallistuneista suomalaisyrityksistä vain hieman yli puolet vastasi seuraavansa D&I-johtamisen edistymistä, sisällyttäneensä teeman yrityksen strategiaan tai keskustelevansa johtoryhmässä säännöllisesti D&I-kysymyksistä. Alle viidesosa vastaajista on asettanut johtoryhmän kokoonpanolle diversiteettitavoitteita.

Valtaosa tutkimuksen yrityksistä on yhtä mieltä siitä, että DE&I-kysymysten merkitys tulee nousemaan seuraavan viiden vuoden aikana. Siksi otollinen aika DE&I-työn aloittamiselle on nyt. Suuri määrä liiketoimintapotentiaalia voi mennä hukkaan, jos yritys ei osaa huomioida monimuotoisuuden ja inkluusion tuomia uusia vaatimuksia ja mahdollisuuksia.

DE&I tukee ihmisiä ja yrityksiä

Vaikka monimuotoisuuden murros kiristää yrityksille asetettuja odotuksia, onnistunut DE&I-työ tarjoaa yrityksille ja työntekijöille tutkitusti myös lukuisia etuja. Esimerkiksi erilaisista taustoista kumpuavat näkemykset kehittävät yritysten sisäistä innovointia ja lisäävät luovuutta. Monimuotoisuutta ja inkluusiota tukeva työyhteisö parantaa jäsentensä hyvinvointia ja tunnetta siitä, että töihin voi tulla omana itsenään.

DE&I tuo etuja myös markkinoinnin ja brändimuotoilun kannalta. Jos yritys osaa hyödyntää työyhteisönsä jäsenten erilaisia taustoja sisäisesti, on eri ryhmien näkökulman ymmärtäminen todennäköisempää myös tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa ja asiakkaiden tavoittamisessa. Lisäksi monimuotoisuustyöllä on kasvava merkitys rekrytointiprosesseissa ja parhaan osaamisen houkuttelemisessa, missä sitä voidaan hyödyntää erityisesti työnantajamielikuvien rakentamisessa.

 

H+K:lla monimuotoisuus ja osallisuus ovat osa vastuullisuuden ja kestävän kehityksen asiantuntijuuttamme. Ota yhteyttä, niin teemme yhdessä yrityksesi tai brändisi monimuotoisuustyöstä toimivaa!

Jami Taipalinen
EMEA Head of Sustainability and CR
[email protected]

Miira Kokkonen
Senior Account Executive
[email protected]

 

Kuva: Pexels